Oversvømmelse - nej tak!

Stormflod eller skybrud – der er altid en løsning!

Vi har gennem årene oparbejdet en stor ekspertise i forhold til at bedømme en ejendoms behov for klimatilpasning. Vi ser både på det helt overordnede – er der økonomi i at gennemføre de nødvendige arbejder, og laver de tekniske vurderinger af mulighederne for tilpasning til klimaforandringerne.
 
Ved ejendomme, som ligger udsat i forhold til følgerne af skybrud, ser vi på håndteringen af det vand, der rammer tag og befæstede arealer på den enkelte ejendom. Vi ser på regnvandets vej fra tag eller fx gårdsplads til afløbssystem og på det omgivende terræns betydning for vandets bevægelser omkring bygninger og anlæg. Vi vurderer i langt de fleste tilfælde, at der er gode muligheder for at forhindre fremtidige oversvømmelser. 
 
Skybrud rammer hvor som helst, men stormflod er koncentreret i kystnære områder og langs åer og søbredder. Vandet fra en stormflod stammer enten fra havet, hvor vinden har presset store vandmængder mod kysten, eller er en følge af kraftig regn i længere tid, hvor den naturlige eller menneskeskabte afvanding af højere beliggende arealer omkring en å eller sø får vandet til at søge ud i naturlige lavninger. Bygninger og arealer placeret her kan oftest beskyttes med permanente eller mobile dæmninger eller en kombination af disse løsninger. Vi analyserer forholdene omkring ejendommene og kommer med forslag til løsninger.

Jeg vil gerne kontaktes

Vedr.
 

 

 Dette burde ikke give problemer